KDV Tevkifatı Bildirimi

Değerli Müşterilerimiz,

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren KDV mükellefleri tarafından, aşağıda listelenen belirlenmiş alıcılara verilen ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen tüm KDV’ye tabi hizmetler için alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmasına hükmedilmiştir.

Söz konusu Tebliğ çerçevesinde, Limanımızda taşımacılık hizmeti dışında vermiş olduğumuz KDV’li tüm hizmetler, aşağıda listelenen kurum, kuruluş ve şirketler için geçerli olmak üzere, her bir işlemin 2.000 TL’yi (KDV dahil) aşması halinde 5/10 oranında kısmi tevkifata tabi tutulacaktır.

Müşterilerimizin aşağıdaki listede yer alan kurum kuruluş, şirketler dahilinde olup olmadığını -işlemlerinizin aksamaması, faturalarınızın hızlıca güvenilir bir şekilde düzenlenmesi, herhangi vergisel cezai yaptırıma maruz kalınmaması için- ardiye@kumport.com.tr e-posta adresimize bildirmenizi rica ederiz.
Ayrıca, belirtilen kısmi KDV tevkifatına tabi işlemleriniz için, uygulamamızın bu değişikliği henüz kapsamaması nedeniyle, web sitemiz üzerinden online ardiye hesaplaması yapılmamasını ve müşteri temsilcilerimize işleminizin tevkifat kapsamında olduğunu belirterek ardiye hesaplaması yaptırabileceğinizi belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 1.   Döner sermayeli kuruluşlar,
 2.   Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 3.   Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 4.   Bankalar,
 5.   Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,16
 6.   Sendikalar ve üst kuruluşları,
 7.   Vakıf üniversiteleri,
 8.   Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,17
 9.   Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,18
 10.   Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 11.   Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 12.   Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,19
 13.   Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 14.   Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 15.   Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler,
 16.   Kalkınma ve yatırım ajansları.

*Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları liste kapsamında değildir.